O škole

Základní filozofie školy:

Chceme vytvářet ze školy místo, kde jsou plně respektovány zvláštnosti každého dítěte, kde atmosféra školy je založena vzájemné důvěře, úsctě, pochopení a respektování dohodnutých pravidel. Za velmi důležité považujeme partnerský vztah mezi žáky, pedagogy i rodiči.

Nejdůležitějším prvkem celého programu je zdraví v širším slova smyslu jako stav tělesné, duševní a sociální pohody všech žáků i pracovníků školy.

 

Vzdělávací program školy:

Ve včech pěti ročnících probíhá výuka podle vzdělávacího programu ,,Duhová škola". Školní vzdělávací program Duhová škola vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Důraz je kladen na rozvoj osobnosti žáka, jeho indiviuality a uplatnění v běžném životě.